Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Eturivi.net -sivun ylläpidosta vastaa Eturivi Suomi Oy on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään heidän henkilötietonsa turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten keräämme, säilytämme ja käytämme henkilötietoja. Tarkastelemme yrityksessä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä säännöllisesti ja päivitämme tietosuojaselostetta aina tarvittaessa.

Selosteen sisältö

  1. Mitä henkilötietoja eturivi.net -sivustolla keräämme
  2. Miten käytämme ja kenelle siirrämme tai luovutamme henkilötietoja
  3. Miten suojaamme henkilötietoja
  4. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeudet
  5. Evästeet
  6. Kuinka kauan säilytämme yhteystietoja
  7. Yhteydenotto meihin tai tietosuojaviranomaiseen

1. Mitä henkilötietoja keräämme

Keräämme eturivi.net -sivustolla henkilötietoja suoraan tilaajalta eli palvelun käyttäjältä tiedustelu- / jäsenyyshakemuslomakkeen muodossa. Keräämämme henkilötietoja seuraavasti:

  • Tuntemistiedot: Yrityksen edustajan nimi ja yrityksen nimi sekä yrityksen y-tunnus
  • Yhteystiedot: jäsenhakemuslomakkeen laatijan sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Taloudelliset tiedot: jäsenmaksun laskutushistoria

2. Miten käytämme henkilötietoja

Käytämme jäsenhakemuksen laatijan henkilötietoja, jotta voimme täyttää lakisääteiset ja

sopimusten mukaiset velvollisuutemme ja jotta voimme hoitaa yhteydenpidon ja jäsenyyden vahvistamisen asianmukaisella tavalla. Alla mainittu käyttö tapahtuu lakisääteisin perustein sekä oikeutetun edun puitteissa.

Tilaajan henkilötietojen käyttö

Asiakassuhteen perustaminen (tarve sopimuksen täytäntöön panemiseksi)

– Hakijan antamat henkilötiedot tallentuvat jäsentietokantaamme, eikä hänen tietoja siirretä kolmansille osapuolille.

– Laskutettavan yrityksen tiedot tallentuvat jäsentietokantaamme, josta tiedot siirtyvät laskutuksesta vastaavalle kotimaiselle alihankkijayritykselle laskun perille toimittamiseksi.

Asiakassuhteen hoito (oikeutettu etu)

– Markkinoinnillisissa ja jäsenyyden hoitoon perustuvissa tarkoituksissa hakijan sähköpostiosoite

lisätään myös uutiskirjepalvelussamme sijaitsevaan sähköpostiosoiterekisteriin.

– Emme luovuta tilaajien henkilötietoja kolmansille osapuolille.

3. Miten suojaamme henkilötietoja

Käytössämme on asianmukaiset tekniset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, joilla

suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön,

siirtämisen, muutosten ja tuhoamisen varalta.

4. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeudet

Tilaajalla on oikeuksia hallussamme oleviin henkilötietoihin liittyen seuraavasti:

a) Oikeus saada informaatiota henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä.

b) Oikeus saada pääsy tietoihin; oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihin.

c) Oikeus tietojen oikaisemiseen, jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia tai ne muuttuvat.

d) Oikeus tietojen poistamiseen eli oikeus tulla unohdetuksi,

– jos sopimuksellinen suhde (asiakassuhde päättyy) eikä laki tai kirjanpidolliset syyt

velvoita tietojen säilyttämistä.

– jos asiakasyrityksen yhteyshenkilö vastustaa tietojen käsittelyä markkinointitarkoituksessa.

– jos asiakasyrityksen yhteyshenkilö peruuttaa suostumuksen tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle

ole muuta syytä.

– jos tietojen käsittely on lainvastaista.

e) Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

f) Oikeus saada meidät ilmoittamaan oikaisusta, poistosta ja käsittelyn rajoittamisesta tietojen

vastaanottajille

g) Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

h) Vastustamisoikeus.

i) Oikeus olla joutumatta automatisoitujen päätöksen kohteeksi.

j) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

k) Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin rekisterinpitäjää vastaan.

l) Oikeus saada korvaus aiheutuneista vahingoista.

5. Evästeet

Verkkosivuillamme vierailevaa henkilöä ei voida tunnistaa pelkästään evästeiden perusteella, mutta

yhdessä muiden tietojen kanssa ne voidaan yhdistää henkilöön. Tällaisissa tapauksissa evästeitä voidaan

pitää henkilötietoina. Emme kuitenkaan pyri tunnistamaan verkkosivuilla vierailevaa henkilöä evästeiden

avulla. Mikäli teemme näin, varmistamme, että evästetietoja käsitellään henkilötietoina sovellettavien

tietosuojalakien mukaisesti.

Käytämme evästeitä:

– verkkosivujen käyttökokemuksen parantamiseen,

– verkkosivujen turvallisuuden varmistamiseen, ja tilastotietojen keräämiseen verkkosivujemme

käytöstä Google Universal Analyticisiä hyödyntäen.

Emme käytä kohdennettuja mainosevästeitä. Käytämme verkkosivuillamme ainoastaan käyttäytymistä

mittaavia evästeitä. Nämä evästeet keräävät anonyymia tilastotietoa siitä, kuinka ihmiset käyttävät

verkkosivua. Ne voivat esimerkiksi auttaa meitä ymmärtämään, kuinka käyttäjät käyttävät

verkkosivujamme ja mitkä ovat verkkosivumme suosituimmat osat.

Istuntokohtaiset evästeet

Yleensä istuntokohtaisia evästeitä käytetään väliaikaisesti selausistunnon kannalta olennaisten asetusten

muistamiseksi. Nämä evästeet asetetaan yhdelle istunnolle kerrallaan ja niitä säilytetään siihen saakka,

kunnes selain suljetaan. Istuntokohtaiset evästeet eivät tallennu laitteesi kovalevylle.

Pysyvät evästeet

Pysyviä evästeitä käytetään yleensä kohdennettua mainontaa varten ja saadaksemme tietoa

verkkosivujemme käytöstä. Pysyviä evästeitä säilytetään kovalevylläsi myös selausistuntojen välillä,

kunnes poistat ne tai määritelty säilytysaika päättyy. Säilytämme pysyviä evästetietoja enintään 2

vuotta.

Henkilö voi hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön selainasetuksistaan, jossa hän voi halutessaan

tyhjentää myös evästehistoriansa. Evästeisiin liittyvät hallinta-asetukset löytyvät tyypillisesti käytetyn

verkkosivun ”Vaihtoehdot”, ”Työkalut” tai ”Suosikit” valikoista. Mikäli käyttäjä kieltää evästeiden käytön,

saattaa eräät sivujen ominaisuudet jäädä toimimattomiksi tai pääsy tietyille sivuille estyä. Tämän vuoksi

suosittelemme hyväksymään evästeiden käytön.

6. Kuinka kauan säilytämme yhteystietoja

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty

ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Huolehdimme, että henkilötiedot ovat

täsmällisiä ja päivitettyjä. Epätarkat ja virheelliset tiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Markkinointia ja jäsenyyden hoitoa varten perustettu sähköpostitosoiterekisteri päivitetään ja

siivotaan vähintään kerran vuodessa.

7. Yhteydenotto meihin tai tietosuojaviranomaiseen

Lisätietoa tietosuojaselosteestamme tai henkilötietojen käsittelystä saat lähettämällä sähköpostia

osoitteeseen info@eturivi.net

Mahdolliset valitukset tai yhteydenotot tietosuojavaltuutettuun.

Tietosuojavaltuutetun toimiston postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki, puhelin (vaihde): 029 56 66700,

sähköposti: tietosuoja@om.fi (tarkista ajanmukaiset yhteystiedot: www.tietosuoja.fi)