ETURIVI SUOMI OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT

Soveltamisala

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Eturivi Suomi Oy:n (jäljempänä ”Eturivi”) ja jäsenyrityksen välisessä suhteessa. Nämä ehdot syrjäyttävät jäsenyrityksen yleiset hankinta- tai muut sopimusehdot, jollei Eturivi ole kirjallisesti vahvistanut toisin. Ristiriitatilanteessa Eturivin ja jäsenyrityksen välillä tehty jäsensopimus on ensisijainen suhteessa näihin sopimusehtoihin.

Jäljempänä Eturivistä ja jäsenyrityksestä käytetään yksin termiä ”Osapuoli” ja yhdessä ”Osapuolet”.

Sopimuksen voimaantulo

Sopimus tulee voimaan osapuolten allekirjoitettua jäsensopimuksen ja Eturivin hyväksyttyä sen kohdassa ”Jäsenyys” kerrotulla tavalla. Nämä yleiset sopimusehdot tulevat osaksi jäsenyrityksen ja Eturivin välillä tehtyä jäsensopimusta.

Perustiedot

Jäsenyrityksen vastuulla on huolehtia siitä, että Eturivillä on käytössä jäsenyrityksestä aina ajan tasalla olevat perustiedot. Tällaisia tietoja ovat jäsenyrityksen vastuuhenkilö Eturivissä, yhteys-, tilikausi- ja kaupparekisteritiedot, toimiala, kotipaikka, kansallisuus, hallituksen jäsenet sekä muut tarvittavat tiedot. Jäsenyritys voi halutessaan nimetä ja valtuuttaa yhteyshenkilön antamaan Eturiville tarvittavia tietoja ja tahdonilmaisuja jäsenyyteen liittyen. Mikäli Osapuolten välillä ei erikseen ole toisin sovittu, tällainen yhteyshenkilö on jäsenhakemuslomakkeen allekirjoittaja. Osapuolten tulee ilmoittaa toisilleen yhteyshenkilön vaihtumisesta. Jäsenyys saattaa edellyttää perustietojen lisäksi myös muiden tietojen saamista jäsenyritykseltä. Jäsenyrityksen vastuulla on myös tällaisten, jäsenyyden kannalta perusteltujen tietojen toimittaminen Eturiville pyynnöstä.

Jäsenyys

Eturivi Oy:n jäsenyyttä voi hakea internetosoitteesta www.eturivi.net löytyvällä hakemuslomakkeella. Jäsenyys tulee voimaan, kun Eturivi on hyväksynyt sen, jäsensopimus on allekirjoitettu ja vuosimaksu on maksettu. Eturivillä on oikeus vapaasti harkita, hyväksyykö se jäsenhakemuksen ottaen huomioon muun muassa toiminnan tavoitteet, olemassa olevat jäsenyritykset ym. seikat. Jäsenyys on voimassa 12 kuukautta (kaksitoista kuukautta) kerrallaan. Jäsenyys kuitenkin jatkuu automaattisesti tämän jälkeen, jollei sitä ole erikseen irtisanottu kohdassa ”Sopimuksen irtisanominen” säädetyllä tavalla.

Jäsenyydellä jäsenyritys pääsee osaksi Eturivi Oy:n yritysverkostoa ja jäsenyys antaa jäsenyritykselle oikeuden osallistua Eturivi Oy:n järjestämiin tapaamisiin muiden jäsenyritysten kesken. Jäsenyys on jäsenyrityksen ja Eturivi Oy:n välinen, eikä se ole siirrettävissä kolmannelle osapuolelle.

Sopimuksen irtisanominen

Sopimus on määräaikainen, ja jäsenyritys ei voi irtisanoa sitä kesken sopimuskauden, elleivät Osapuolet sovi yhteisesti kirjallisesti toisin. Jäsenyritys voi irtisanoa sopimuksen määräajan päätyttyä noudattaen 14 vuorokauden (neljäntoista vuorokauden) irtisanomisaikaa. Irtisanominen on annettava toiselle Osapuolelle tiedoksi kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla.

Eturivi Oy:llä on oikeus irtisanoa jäsensopimus 14 vuorokauden (neljäntoista vuorokauden) irtisanomisajalla, mikäli jäsenyritys ei ole aktiivisesti mukana Eturivi Oy:n järjestämässä toiminnassa eikä se kehotuksesta huolimatta ala toimia aktiivisesti Eturivin edellyttämällä tavalla. Irtisanominen on annettava jäsenyritykselle tiedoksi kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla. Tässä tilanteessa jäsenyritys ei ole oikeutettu saamaan maksamaansa vuosimaksua tai mahdollisia muita maksuja takaisin.

Lisäksi Eturivillä on oikeus irtisanoa jäsensopimus 14 vuorokauden (neljäntoista vuorokauden) irtisanomisajalla, mikäli jäsenyritys tai sen yhteyshenkilö ei Eturivin käsityksen mukaan tue Eturivin toimintaa. Eturivillä ei ole tällaisessa tilanteessa velvollisuutta tarkemmin perustella, miksi se päätyy tällaiseen arvioon eikä sen tarvitse kuulla jäsenyritystä asiassa. Irtisanominen on annettava jäsenyritykselle tiedoksi kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla. Tässä tilanteessa jäsenyritys ei ole oikeutettu saamaan maksamaansa vuosimaksua tai mahdollisia muita maksuja takaisin.

Luottamukselliset tiedot

Jäsenyyden aikana Eturivi saattaa saada tietoonsa jäsenyritystä koskevaa luottamuksellista tietoa sekä henkilötietoja. Tällaista tietoa käsiteltäessä ja luovutettaessa noudatetaan Eturiviä sitovia Suomen lainsäädännön ja toimivaltaisen viranomaisten vaatimuksia sekä Eturivin tietosuojaselostetta. Tarvittaessa Eturivi voi luovuttaa luottamuksellista tietoa myös työntekijöilleen tai alihankkijoilleen. Eturivillä on lisäksi oikeus luovuttaa luottamuksellista tietoa vakuutuksenantajilleen tai neuvonantajilleen salassapitoedellytyksin.

Henkilötietojen käytöstä, keräämisestä sekä säilytyksestä selostetaan tarkemmin Eturivin tietosuojaselosteessa sekä näiden yleisten sopimusehtojen kohdassa ”Henkilötietojen käsittely”.

Jäsenmaksu

Jäsenyrityksen vuosimaksu on 600 euroa (alv. 0 %). Jäsenmaksu veloitetaan, kun hakemus on hyväksytty. Jäsenyys astuu voimaan vasta jäsenmaksun täysimääräisen suorittamisen jälkeen.

Salassapito

Osapuolen on pidettävä salassa tietoon saamansa toisen Osapuolen tai muun jäsenyrityksen liikesalaisuudet sekä muut luottamukselliset tiedot, sekä säilytettävä niitä huolellisesti. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös sopimuksen päätyttyä. Osapuolet huolehtivat siitä, että myös heidän henkilöstönsä sitoutuu salassapitoon.

Eturivi voi markkinoinnissaan käyttää jäsenyrityksien nimiä tai kokemuksia jäsenyydestä ja/tai saavutetusta hyödystä. Tällaisten tietojen julkistamisesta sovitaan kuitenkin aina erikseen, ja jäsenyrityksen on etukäteen annettava niihin suostumuksensa. Tällaisia tietoja ei julkisteta ilman jäsenyrityksen suostumusta.

Osapuolten vastuusta, vastuunrajoituksista ja enimmäisvastuusta

Jäsenyritys huolehtii siitä, että Eturivin käytössä on kaikki tarpeelliset tiedot jäsenyrityksestä. Vastuu Eturiville toimitetun materiaalin oikeellisuudesta ja täydellisyydestä on jäsenyrityksellä.

Eturivin ja sen kaikkien edustajien vastuu suljetaan pois kaikista jäsenyritykselle tai sen yhteyshenkilölle aiheutuneista epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai menetyksistä, kuten menetetyistä tuotoista, mitkä jäsenyritys on kärsinyt jäsenyyteen liittyen riippumatta siitä, kuinka vahinko on aiheutunut. Eturivin vastuu välittömistä vahingoista rajoittuu jäsenmaksun määrään riippumatta vahingon aiheuttamistavasta. Eturivin osakkaat tai työntekijät eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa jäsenyritykselle eikä heitä vastaan voi ajaa kannetta. Tämä ei kuitenkaan estä ajamatta kannetta Eturiviä vastaan.

Henkilötietojen käsittely

Eturivin voi olla tarpeellista käsitellä jäsenyrityksen meille toimittamia henkilötietoja. Niitä käsitellään henkilötietojen suojaamista koskevan lainsäädännön ja Eturivin tietosuojaselosteen mukaisesti. Eturivi käyttää asianmukaisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi ja toimii jäsenyrityksen antamien ohjeiden mukaan. Jäsenyrityksellä on oikeus pyytää tietoa siitä, miten häntä koskevia henkilötietoja käsitellään, vaatia virheellisten tietojen korjaamista ja ettei häntä koskevia tietoja käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Erimielisyydet ja sovellettava laki

Eturivin ja jäsenen väliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin hyvässä hengessä ja molempien Osapuolten edut huomioon ottaen. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, riidat ratkaistaan lopullisesti tuomioistuimessa. Ensiasteena toimii Varsinais-Suomen käräjäoikeus.

Jäsensopimukseen sekä jäsenyyteen sovelletaan Suomen lakia.

Ilmoitukset

Sopimusta koskevat ilmoitukset tehdään kirjallisesti, yleensä sähköpostitse. Kiireellisten viestien osalta suositellaan myös puhelimitse tapahtuvaa yhteydenottoa sen varmistamiseksi, että sähköposti on saapunut perille. Osapuolet vastaavat kumpikin omalta osaltaan tietoturvallisuudestaan. Osapuoli ei vastaa siitä, että hänelle sähköisen viestintäjärjestelmän kautta lähetetty viesti tai liiteaineisto on vastaanotettu muuttumattomana tai viivytyksettä.